Metodiska diena skolām pulcē skolotājus no visas Rīgas

/, Pasākumi/Metodiska diena skolām pulcē skolotājus no visas Rīgas

Metodiska diena skolām pulcē skolotājus no visas Rīgas

2024-03-21T09:47:33+02:00

Rīgas Daugavgrīvas pamatskola 6.martā organizēja Metodisko dienu Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību mācību programmu, pedagogiem “Mazā skola Vienotas skolas kontekstā”.

Metodiskās dienas mērķis bija dalīties pieredzē ar citiem pedagogiem par pāreju uz mācībām valsts valodā un skolas transformāciju mācīšanās organizācijas virzienā. Mēs vēlējāmies ar kolēģiem, praktiski darbojoties, gūt jaunas metodiskās idejas skolēnu atbalstam un pedagoģiskā procesa pilnveidei.

Rīgas Daugavgrīvas direktore Olga Seļutina, sveicot klātesošos, norādīja, ka izglītības iestādes uzdevums Vienotas skolas kontekstā ir darīt visu iespējamo, lai pedagogi prasmīgi izmantotu metodes un paņēmienus valsts valodas apguvei integrēti visos mācību priekšmetos un lai skolēni un vecāki saņemtu nepieciešamo atbalstu, sākot no jēgpilniem uzdevumiem, beidzot ar valodas lietojumu ikdienā. Skolai līdz ar to ir virkne izaicinājumu, kurus pārvarēt var, visiem kopā sadarbojoties. Tāds ir arī metodiskās dienas mērķis. Metodiskās dienas pirmajā daļā direktores vietniece Viktorija Krongorne iepazīstināja ar mazās izglītības iestādes ceļu uz Vienotu skolu: kā skola – mācīšanās organizācija plāno darbu, izvirza un sasniedz mērķus, kā skola iegūst datus par savu darbu un koriģē turpmākās prioritātes atbilstoši mācīšanās vajadzībām gan skolēniem, gan skolotājiem. “Esam patiesi “mazs cinītis, kas gāž lielu vezumu”, ko sauc par Vienotu skolu, un tikai pastāvīgi mācoties no savas pieredzes un kļūdām, padarot caurspīdīgu visu iesaistīto pušu darbu, varam nonākt pie mērķu sasniegšanas un kvalitatīvas pārejas Vienotu skolas īstenošanā.”

Savukārt direktores vietniece Inga Paparde pastāstīja par skolas pieeju audzināšanas darbam, kurā iesaistīti visi mācību priekšmetu skolotāji. “Audzināšanas darba būtība neatrast tikai klases stundās, tā rodama ikvienā stundā, ikvienā saskarē ar skolēniem,” uzsvēra Inga. Pedagogu uzdevums ir audzināts spriestspējīgus jaunos Latvijas pilsoņus, kuri spēj uzņemties atbildību par sevi un saviem darbiem. Vienotas skolas kontekstā skola ir stiprinājusi valsts valodas nozīmi audzināšanas darbā, papildinot audzināšanas plānu šim un nākamajam gadam. Mūsu motīvs šim gadam ir “Stiprini un sasildi Latviju”, kas caurvij visus šāgada pasākumus skolā.

Ar zināšanās un praksē balstītu lekciju par atbalstu skolēniem valsts valodas apguves veicināšanā uzstājās Latvijas Universitātes asoc. prof. Ieva Margeviča – Grinberga.

Darbs turpinājās mūsu pedagogu sagatavotajās darbnīcās četrās mācību jomās: sākumsskolas (vadītājas Olga Grigorjeva un Adelīna Folkmane), zinātnes (Elita Atslēdziņa un Ina Andruškiva), kultūrvēstures (Inga Paparde) un valodu (Viktorija Krongorne).

Atsaucība un interese par metodisko dienu bija liela, satikām ieinteresētus un zinošus kolēģus. Kolēģi no citām skolām ir novērtējuši mūsu semināru, norādot, ka metodiskajā dienā ir guvuši jaunas idejas darbam, praktiskus padomus par valodas apguves stratēģiju izmantošanu, jēgpilnus metodiskos materiālus, kā arī lasīšanas stratēģijas darbam ar skolēniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu. “Daudz jaunu ideju, iedvesmu, kā arī praktiskas metodes,” teikts novērtējumā.

Paldies mūsu skolotājiem, kuri gatavoja un vadīja darbnīcas!