“Pumpurs”

///“Pumpurs”
“Pumpurs”2022-11-04T15:18:31+02:00

pumpurs_midi

 

Projekts PuMPuRS

2021./2022. mācību gadā skola turpināja piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS (ESF projekts nr.8.3.4.0/16/I/001), lai realizētu projekta mērķi: samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi dažādu apstākļu dēļ pamet mācības.
Projekts tika realizēts gan 1. semestrī (atbalsts tika sniegts 34 skolēniem no 1.-12. klasei: 1. klasēs: 2 skolēniem, 2. klasēs: 1 skolēnam, 3. klasēs: 2 skolēniem, 4. klasēs: 1 skolēnam, 5. klasēs: 4 skolēniem, 6. klasēs: 3 skolēniem,

 

7. klasēs: 4 skolēniem, 8. klasēs: 5 skolēniem, 9. klasēs: 11 skolēniem, 12. klasē: 1 skolēnam), gan 2. semestrī (atbalsts tika sniegts 42 skolēniem no 1.-12. klasei: 1. klasēs: 3 skolēniem, 2. klasēs: 3 skolēniem, 3. klasēs: 2 skolēniem, 4. klasēs: 1 skolēnam, 5. klasēs: 6 skolēniem, 6. klasēs: 3 skolēniem, 7. klasēs: 5 skolēniem, 8. klasēs: 6 skolēniem, 9. klasēs: 12 skolēniem, 12. klasē: 1 skolēnam).

Izvērtējot skolēnu sasniegumus, redzam, ka būtiski ir uzlabojušies skolēnu sasniegumi 7.- 9. klašu grupā, jo ar šiem skolēniem tika strādāts jau iepriekšējajā mācību gadā, un šogad darbs tika turpināts. Visi 9. klašu skolēni ir ieguvuši pamatizglītību. Atbalstu mācību gada laikā sniedza mācību priekšmeta skolotāji, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, kā arī pedagogi, kuri sniedza konsultatīvo atbalstu. Klašu audzinātāji un skolas psihologs atbilstoši konkrētā skolēna vajadzībām izveidoja individuālā atbalsta plānus un uzraudzīja tos, konsultēja vecākus, pārrunāja ar skolēnu problēmu jautājumus.

2022./2023. mācību gadā skola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS (ESF projekts nr.8.3.4.0/16/I/001). Projekts tiks realizēts 1. semestrī (atbalsts tiks sniegts 39 skolēniem no 2.-9. klasei: 2. klasēs: 3 skolēniem, 3. klasēs: 3 skolēniem, 4. klasēs: 2 skolēniem, 5. klasēs: 4 skolēniem, 6. klasēs: 6 skolēniem, 7. klasēs: 2 skolēniem, 8. klasēs: 6 skolēniem, 9. klasēs: 13 skolēniem).

Paldies visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem un sadarbības partneriem, kā arī skolēniem, kuri apzinīgi piegāja mācību procesam un izmantoja projekta piedāvātās individuālās konsultācijas!

Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas projekta
PuMPuRS koordinators
Vadims Dubovs

 


2020./2021. mācību gadā skola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS(ESF projekts nr.8.3.4.0/16/I/001), lai realizētu projekta mērķi: samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi dažādu apstākļu dēļ pamet mācības.
Projekts tika realizēts gan 1. semestrī(atbalsts tika sniegts 41 skolēnam no 5.-11. klasei: 5. klasēs: 5 skolēniem, 6. klasēs: 6 skolēniem, 7. klasēs: 10 skolēniem, 8. klasēs: 11 skolēniem, 9. klasēs: 7 skolēniem, 11. klasē: 2 skolēniem), gan 2. semestrī(atbalsts tika sniegts 40 skolēniem no 5.-11. klasei: 5. klasēs: 6 skolēniem, 6. klasēs: 7 skolēniem, 7. klasēs: 7 skolēniem, 8. klasēs: 12 skolēniem, 9. klasēs: 7 skolēniem, 11. klasē: 1 skolēnam).
Izvērtējot skolēnu sasniegumus, redzam, ka būtiski ir uzlabojušies skolēnu sasniegumi 6. klasēs un 7.- 9. klašu grupā, jo ar šiem skolēniem tika strādāts jau iepriekšējajā mācību gadā, un šogad darbs tika turpināts. Visi 9. klašu skolēni ir ieguvuši pamatizglītību. Projekta atbalsts deva lielu ieguldījumu skolēna psiholoģiskā stāvokļa uzlabošanā attālināto mācību laikā. Atbalstu mācību gada laikā sniedza mācību priekšmeta skolotāji, psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, kā arī pedagogi, kuri sniedza konsultatīvo atbalstu. Klašu audzinātāji un skolas psihologs atbilstoši konkrētā skolēna vajadzībām izveidoja individuālā atbalsta plānus un uzraudzīja tos, konsultēja vecākus, pārrunāja ar skolēnu problēmu jautājumus.
Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt ārkārtas situācijas radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni.
Paldies visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem un sadarbības partneriem, kā arī skolēniem, kuri apzinīgi piegāja mācību procesam un izmantoja projekta piedāvātās individuālās konsultācijas!

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas projekta
“Pumpurs” koordinatore
Laura Ozoliņa

 


Otrais projekta semestris 2019./2020. m.g.

pumpurs_midi

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā 2019./2020. mācību gada 2. semestrī tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS(ESF projekts nr.8.3.4.0/16/I/001), projekta mērķis ir samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi dažādu apstākļu dēļ pamet mācības.

Pateicoties projektam PuMPuRS, 2. semestrī atbalstu saņēma 53 skolēni no 5.-12. klasei. Atbalstu sniedza klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, psihologs un logopēds. Atbalsts skolēniem iespēju robežās tika sniegts arī attālinātā mācību procesa laikā, kā arī tiek sniegts vasaras brīvlaikā.

Skolēni saņēma konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas, logopēda konsultācijas, kā arī bija pieejams pedagoga palīgs mācību stundu laikā skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams.  Visbiežāk atbalsts bija nepieciešams matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, kā arī angļu valodā, bet skolēni saņēma atbalstu arī Latvijas un pasaules vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā, krievu valodā un literatūrā. Īpaši nozīmīgs šis atbalsts bija 9. klašu skolēniem, kuriem pateicoties dalībai projektā, izdevās veiksmīgi noslēgt mācību gadu un iegūt pamatizglītību.

Izvērtējot skolēnu sasniegumus, redzam, ka mācību sasniegumi ir būtiski uzlabojušies tieši skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem, un pakāpeniski samazinās PMP riska skolēnu skaits.

Liels paldies projekta PuMPuRS  komandai par atbalstu!                                               Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas

projekta PuMPuRS koordinatore

Laura Ozoliņa

Pirmais projekta semestris

pumpurs_midi

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā 2019./2020. mācību gada 1. semestrī tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS(ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001), projekta mērķis ir samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi dažādu apstākļu dēļ pamet mācības. Projekta ietvaros atbalstu saņēma 51 skolēns no 5.-12. klasei. Atbalstu sniedza 27 pedagogi, psihologs un logopēds.

Skolēniem tika sniegts konsultatīvais atbalsts, psihologa konsultācijas, logopēda konsultācijas, kā arī konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Visbiežāk konsultācijas tika sniegtas matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā. Retāk krievu valodā un literatūrā, Latvijas un pasaules vēsturē, ķīmijā.

Visbiežāk skolēniem bija nepieciešams projekta atbalsts, jo bija grūtības mācību satura apguvē, zemi mācību sasniegumi, uzvedības problēmas, riski ģimenē, kā arī valodas barjera.

Pēc 1. semestra noslēguma redzam, ka skolēniem ir būtiski uzlabojušās zināšanas latviešu valodā un matemātikā. 2019./2020. mācību gada 2. semestrī plānots turpināt piešķirt atbalstu latviešu valodas apguvei, īpaši 6. un 7. klašu grupā, jo nepietiekamas latviešu valodas zināšanas var būt par pamatu nesekmībai arī citos mācību priekšmetos.

Projekta ietvaros 24 pedagogi piedalījās profesionālās pilnveides kursos, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par atbalstu!

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas

projekta koordinatore

Laura Ozoliņa

Noslēdzies pirmais projekta īstenošanas semestris

pumpurs_midi

Ir noslēdzies pirmais semestris, kurā 5.-12.klašu skolēni projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

2017./2018. mācību gada 1. semestrī kādu no atbalsta pasākumiem – papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla palīdzību saņēma 38 skolēni. Šobrīd projektā ir iesaistījušās 26 skolas darbinieki. Skolēni, viņu vecāki un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem jau ir novērotas pozitīvas izmaiņas, samazinājās zemu vērtējumu skaits. Ar cerībām gaidām 2. semestra rezultātus.

2.semestrī projektā ietverto skolēnu skaits palielinājās. 46 skolēni saņems atbalstu līdz mācību gada beigām.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un pretimnākšanu mūsu kopīgajā darbā – atbalstošas skolas vides veidošanā, lai ikkatrs bērns un jaunietis varētu iegūt izglītību!

Skolas projekta koordinatore: Violeta Mukāne

Projekts

pumpurs_midi

Ar ESF atbalstu veiks pasākumus, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Mūsu skola piedalīsies projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta mērķi ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Projektā ir paredzēts sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei.

Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.

Nepieciešama individuāla pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam jāizstrādā individuālie atbalsta pasākumigan izglītības iestādes līmenī. Svarīga arī vecāku darbība problēmas novēršanā –ģimenes resursi.

Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

atbalsta personāla individuālas konsultācijas;

individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;

papildus atbalsts stundu laikā.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

Skolas projekta koordinātore: Violeta Mukāne

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi