Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS

/, Pasākumi/Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS

Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS

2021-01-05T20:23:13+02:00

2020./2021. mācību gada Rīgas Daugavgrīvas vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS(ESF projekts nr.8.3.4.0/16/I/001), lai realizētu projekta mērķi: samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi dažādu apstākļu dēļ pamet mācības. Projektā atbalstu saņem skolēni no 5.-12. klasei.

  1. semestrī atbalstu saņēma 41 skolēns(5. klasēs – 5 skolēni, 6. klasēs – 6 skolēni, 7. klasēs – 10 skolēni, 8. klasēs- 11 skolēni, 9. klasēs – 7 skolēni, 11. klasēs – 2 skolēni), no kuriem 3 skolēni pirmo reizi uzsāka mācības mūsu skolā. Skolēni atbalstu saņēma gan klātienē, gan attālināti. Īpaši nozīmīgs šis atbalsts ir 9. klašu skolēniem, gatavojoties eksāmeniem.

Skolēni saņēma konsultatīvo atbalstu, pedagoga palīga atbalstu, konsultācijas dažādos mācību priekšmetos(latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, mazākumtautību valodā un literatūrā, matemātikā, ķīmijā, fizikā u.c.), kā arī psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.

Lielai daļai skolēnu ir uzlabojušies mācību sasniegumi. Labus sasniegumus uzrādīja 7. klašu skolēni, kuri projekta atbalstu saņēmuši  arī iepriekšējā projekta posmā.

Daudzi skolēni ir kļuvuši motivētāki mācīties, uzlabojusies uzvedība mācību stundu laikā un attieksme pret mācībām kopumā. Strādājot attālināti,skolēni attīstīja digitālās prasmes.

2020./2021. mācību gada 2. semestrī skola turpinās piedalītiesEiropas Sociālā fonda projektā PumMPuRS un iespēju robežās sniegt atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, uzvedības problēmām  vai citām grūtībām.

Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?

Jāvēršas pie klases audzinātāja vai pie skolas projekta “Pumpurs” koordinatora. Kopīgi – skolēns, vecāki un skola mēģināsim sniegt atbalstu nepieciešamības gadījumā!

Paldies visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem un sadarbības partneriem, kā arī skolēniem, kuri apzinīgi piegāja mācību procesam un izmantoja projekta piedāvātās individuālās konsultācijas!

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas projekta “Pumpurs” koordinatore

Laura Ozoliņa