Uzņemšana 10.klasē 2019./2020.m.g

//Uzņemšana 10.klasē 2019./2020.m.g

Uzņemšana 10.klasē 2019./2020.m.g

2019-05-16T17:07:52+03:00

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas
uz Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011021) uzņemšana 10.klasē 2019./2020.m.g

Dokumentu pieņemšana:
skolas absolventiem – 2019. gada 17. jūnijā no plkst. 9.00 – 12.00, pārējām personām pieteikumus uz 10.klasi pieņem no 2019.gada 17.jūnija līdz 28.jūnijam pēc sarunas ar skolas administrāciju.

Pieņemšanas papildtermiņš 2019.gada 19.augustā no plkst. 9.00 – 12.00.

Apmācība notiek valsts valodā, programmas īpašie piedāvājumi:
angļu valoda 10., 11.klasē – 5 stundas, otrā svešvaloda – vācu valoda, matemātikas apguve notiek pēc sadalījuma grupās pa līmeņiem, izvēles mācību priekšmeti: tehniskā grafika, vizuālā māksla.
Programma dod iespēju apgūt zinātniski pētnieciskā darba pamatus. Skolēniem ir iespēja darboties skolēnu parlamentā, skolas teātrī, apgūt mākslas pamatus (kino, teātris), piedalīties projektos, tostarp starptautiskos.

Skolēnu uzņemšanu 10.klasē nosaka 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi": uz vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi skolā ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments.

Piesakoties jāiesniedz:
1) jāiesniedz apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, jāuzrāda oriģināls;
2) direktoram adresēts skolēna vecāka iesniegums (jāaizpilda skolas sagatavota veidlapa).

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
Parādes iela 5C, Rīga, LV -1016
Kontakttālruņi: 67432168, 67430210
rdvs@riga.lv