Karjeras izglītība

//Karjeras izglītība
Karjeras izglītība2018-02-27T11:30:48+02:00

Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas

KARJERAS IZGLĪTĪBAS

īstenošanas  darba plāns

2017./2018. mācību gadam

Karjeras izglītības mērķi skolā:

  • Aktualizēt karjeras kompetenču apguvi mācību stundās un ārpusstundu pasākumos,
  • Veicināt izglītības sistēmas saikni ar izmaiņām darba tirgū un sagatavot izglītojamo darbam mainīgos apstākļos,
  • Atbalsta sniegšana izglītojamajiem, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu, Veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu pedagogu vidū.

Karjeras izglītības pasākumi skolā: 

Skolas un ārpusskolas pasākumu plānošana, organizēšana un piedalīšanās tajos:

-Izglītojoši pasākumi (lekcijas, semināri, konkursi, tikšanās, ekskursijas),

-Kultūras pasākumi (koncerti, izrādes, izstādes, svētku pasākumi)

-Izklaides pasākumi

Sadarbības veidošana ar dažādām valsts un nevalstiskām iestādēm, organizācijām un institūcijām:

-Mākslas un mūzikas skolas

-Muzeji, izstāžu zāles

-Dažādas mācību iestādes (atvērto durvju un informācijas dienas)

Skolotāju tālākizglītības veicināšana.

Sadarbība ar skolas administrāciju un specialitāšu skolotājiem u.c. pedagogiem

Tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem par mācību turpināšanu kādā no tām.

Tikšanās ar skolas absolventiem par viņu profesijas izvēli.

Interešu izglītības programmas realizēšana.

Tematiskie konkursi un pasākumi.

Tematiskie klases vakari, konkursi, pasākumi.

Sadarbības plānošana un veidošana- informatīvie pasākumi audzēkņiem un vecākiem

Karjeras_izglītības_plāns

Ēnu diena

KARJERAS NEDĒĻA 2016 Rīgas Daugagrīvas vds.

Atskaite par karjeras nedeļa 2016

Noderīgas saites (Izglītība Latvijā)