Sabiedrības integrācija

/Sabiedrības integrācija
Sabiedrības integrācija2019-02-01T14:23:10+02:00

Saturiskā atskaite par projektu

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
(organizācijas nosaukums)

1.Projekta nosaukums un rīkojuma nr. un datums
Projekts „Roku rokā Latvijā” . Rīkojums Nr. DIKS-18-323-rs no 06.03.2018

2. Projekta īstenošanas periods
03.04.2018 līdz 23.11.2018

3.Projekta īstenošanas vieta (adrese)
Daugavgrīvas vidusskola –Parādes iela 5 C, Rīga
Iļģuciema vidusskola- Dzirciema iela 109, Rīga

4.Aktivitāšu izklāsts (projekta īstenošanas apraksts)

1)Izstāde „Mandalas ar latvju rakstu zīmēm”- 23.aprīlis
Daugavgrīvas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni no 3.aprīļa krāsoja dažādas mandalas ar latvju rakstu zīmēm, kuras 23.aprīlī izvietoja izstādē, papildinot to ar latviešu tautas dziesmām. Skolēnu darbi bija apskatāmi sākumskolas vestibilā. Atkārtoti tos varēja apskatīt novembra mēnesī, gatavojoties Latvijas simtgades pasākumam.

2)Saliedēšanas aktivitāte „Es dzīvoju Latvijā”- 3.maijs
Pasākums veltīts LR neatkarības atjaunošanas gadadienai. Daugavgrīvas vidusskolā kopīgā pasākumā pirmo reizi satikās abu projekta skolu 3.klašu skolēni. Rotaļdejas skolas zālē vadīja folkloras kopa “Zeidi”. Divās radošajās darbnīcās tika darinātas rokassprādzes un krāsainas dzīparu pīnītes, kas vēlāk pārtapa tautiskā dekorā.

3)Ekskursija uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju – 9.maijs
Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni apmeklēja Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un iepazina iepriekšējo gadsimtu Latviju.

4)Sporta diena „Vienoti sportā”- 29.maijs
Daugavgrīvas vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni veica dažādus uzdevumus skolas stadionā. Gan sportiskās aktivitātes, gan šķēršļu joslas pārvarēšana veicināja skolēnu sadarbību, savstarpēju komunikāciju un saliedēšanu.Pasākuma noslēgumā skolēni saņēma īpašas medaļas.

5)Informatīvi izglītojošs pasākums pilsētvidē „Pēti un izzini Latvijas dabu”- 11. septembris
Daugavgrīvas vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas 4.a un 4.b klases skolēni dabas lieguma “Daugavgrīva” teritorijā iepazina Latvijas dabas vērtības. Jauktās komandās skolēni apmeklēja 5 stacijas- “Kāpu pļava” , “Koki kāpās”, “Orientējies dabā”, “Savvaļas dzīvnieki”, “Pievienojies Vislatvijas šķiratlonam” un veica izzinoša rakstura uzdevumus. Pasākumu atbalstīja arī Latvijas Zaļais punkts un uzņēmums Metsa Forest Latvia SIA.

6)Rudens saulgriežu svētki „Miķelītis, bagāts vīrs”- 28.septembris
Kopā ar klašu audzinātājām Daugavgrīvas vidusskolas 4.a un 4.b klases skolēni tuvāk iepazina Miķeļdienas tradīcijas- minēja mīklas, skaitīja tautas dziesmas un no dažādiem materiāliem veidoja rudens veltes. Skolēni kopā ar saviem vecākiem gatavoja interesantas lietas no augļiem un dārzeņiem.

7) Radošā darbnīca „Dāvana Latvijai”- 1.-27.oktobris
Oktobra mēnesī Daugavgrīvas vidusskolas 4.a un 4.b klases skolēni veidoja dekoru (1,2x2m) – Latvijas karte ar četriem dažādas krāsas novadiem. Valsts svētku nedēļā tas tika novietots skolas centrālajā vestibilā.

8) Ekskursija uz Dabas muzeju -17.oktobris
Kopā ar klašu audzinātājām Daugavgrīvas vidusskolas 4.a un 4.b klases skolēni iepazinās ar Latvijas Dabas muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

9)Viktorīna „Vai tu pazīsti Latviju?”- 7.novembris
Daugavgrīvas vidusskolas 4.a un 4.b klases skolēni, gatavojoties Latvijas simtgadei, iepazina Latvijas vēsturi un pārliecinājās par savām zināšanām. Dāvanā skolēni saņēma medaļu ar Latvijas simtgades simboliku.

10) Koncerts „Mana mīļā Latvija”- 16.novembris
Daugavgrīvas vidusskolas 4.klašu skolēni viesojas Iļģuciema vidusskolā uz Latvijas simtgadei veltītu svētku koncertu. Arī Daugavgrīvas vidusskolas skolēni ar priekšnesumiem piedalījās svētku koncertā. Katrs projekta dalībnieks saņēma nozīmīti ar projekta nosaukumu.

5.Projektā veiktās izmaiņas un to pamatojums
Īstenojot projekta pieteikumā ieplānotās aktivitātes, radās atsevišķas problēmas, kuru novēršanai bija nepieciešamas izmaiņas aktivitāšu kalendārajā plānā un budžeta tāmē:

1) Pēc klašu audzinātāju lūguma 15.maija ekskursija uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju tika pārcelta uz 9.maiju
2) Latvijas Etnogrāfiskā muzeja apmeklējumam nebija ieplānoti līdzekļi gida pakalpojumiem, tādēļ 28,40 EUR naudas līdzekļi tika pārcelti no koda 2312 –inventārs uz kodu 2231-administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības
3) Folkloras kopas „Zeidi” vadītās nodarbības, no plānotajiem diviem pasākumiem, tika apvienotas 3.maija pasākumā
4) Naudas līdzekļi no koda 2311-biroja preces tika pārceltas uz kodu 2390- pārējās preces, lai nodrošinātu nepieciešamo materiālu iegādi radošajām darbnīcām
5) Rudens saulgriežu svētki projekta pieteikumā kļūdaini bija ieplānoti 29.septembrī- sestdienā, tādēļ svētku datums tika nomainīts uz 28.septembri
6) Latvijas Dabas muzeja apmeklējums bija ieplānots 16.oktobrī, bet otrdienās muzejs apmeklētājiem ir slēgts, tādēļ skolēni muzeju apmeklēja 17.oktobrī

6.Dalībnieki (kas piedalījās, dalībnieku atbilstība projekta pieteikumā norādītajai mērķauditorijai)

1)Izstāde „Mandalas ar latvju rakstu zīmēm”- 23.aprīlis- 44 Daugavgrīvas vidusskolas 3.klašu skolēni
2)Saliedēšanas aktivitāte „Es dzīvoju Latvijā”- 3.maijs- 62 Iļģuciema vidusskolas 3.klašu skolēni un 44 Daugavgrīvas vidusskolas 3.klašu skolēni
3)Ekskursija uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju – 9.maijs-44 Daugavgrīvas vidusskolas 3.klašu skolēni
4)Sporta diena „Vienoti sportā”- 29.maijs- 62 Iļģuciema vidusskolas un 44 Daugavgrīvas vidusskolas 3.klašu skolēni
5)Informatīvi izglītojošs pasākums pilsētvidē „Pēti un izzini Latvijas dabu”- 11.septembris- 56 Iļģuciema vidusskolas 4.klašu skolēni un 44 Daugavgrīvas vidusskolas 4.klašu skolēni
6)Rudens saulgriežu svētki „Miķelītis, bagāts vīrs”- 28.septembris-44 Daugavgrīvas vidusskolas 4.klašu skolēni
7) Radošā darbnīca „Dāvana Latvijai”- 1.-27.oktobris – 44 Daugavgrīvas vidusskolas 4.klašu skolēni
8) Ekskursija uz Dabas muzeju -17.oktobris – 44 Daugavgrīvas vidusskolas 4.klašu skolēni
9)Viktorīna „Vai tu pazīsti Latviju?”- 7.novembris-44 Daugavgrīvas vidusskolas4.klašu skolēni
10) Koncerts „Mana mīļā Latvija”- 16.novembris- 56 Iļģuciema vidusskolas 4.klašu skolēni un 44 Daugavgrīvas vidusskolas 4.klašu skolēni

7.Rezultāti (cik lielā mērā sasniegts projekta mērķis, cik lielā mērā panākti plānotie rezultāti)

Projekta pasākumi deva iespēju skolēniem interesanti un izzinoši pavadīt laiku, iepazīt Latvijas valsts vēsturi un kultūras tradīcijas. Kopīgā darbošanās satuvināja skolēnus, pasākumos valdīja draudzīga un sirsnīga atmosfēra. Mazākumtautības skolas skolēniem bija iespēja izmantot un papildināt savas latviešu valodas zināšanas. Ir iegūti jauni draugi, labi sadarbības partneri.

8.Secinājumi (projekta lietderība, plānotās turpinājuma aktivitātes)

Esam pateicīgi RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmai par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, kas ļāva mazākumtautību bērniem vairāk iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un tautas tradīcijas, kā arī iegūt jaunus draugus. Sadarbība ar folkloras kopu „Zeidi” jau turpinās un domājam par turpinājumu draudzībai ar Iļģuciema vidusskolu.

9.Projekta publicitāte (kā tika informēta sabiedrība par projektu tā īstenošanas laikā un tā rezultātiem)
Informācija par projekta norisi ir ievietota Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas mājas lapā un Iļģuciema vidusskolas mājas lapā. Par četrām skolu kopīgajām aktivitātēm informācija tika ievietota Rīgas pašvaldības portālā Riga.lv 3.oktobrī ar projekta aktivitātēm iepazīstinājām „Labo darbu festivāla” Rīgas posma dalībniekus Daugavgrīvas vidusskolas informatīvajā stendā tika izvietota informācija par projekta norisi.

10.Vizuālais atspoguļojums un projekta ietvaros radītie materiāli
Pielikumā 2 fotogrāfijas par katru projekta aktivitāti

11.Projekta vadītājs
Projekta vadītāja vārds, uzvārds Elita Atslēdziņa
Amata nosaukums Bioloģijas skolotāja
Tālrunis, mobilais tālrunis 26381231
E-pasta adrese Elita.atsledzina@inbox.lv

12.Projekta likumīgais pārstāvis
Projekta vadītāja vārds, uzvārds Olga Seļutina
Amata nosaukums Direktore
Tālrunis, mobilais tālrunis 67430210
E-pasta adrese rdvs@riga.lv

Datums 26.11.2018.

Projekta vadītāja paraksts___________________ ___________________
/vārds, uzvārds/

Likumīgā pārstāvja paraksts_________________ ___________________
/vārds, uzvārds/