Paziņojumi

/Paziņojumi
Paziņojumi2018-11-08T14:36:35+02:00

Publiskais paziņojums!

1. Iznomājamais objekts.
1.1.Iestādes nosaukums Rīgas Daugavgrīvas vidusskola, iznomā Skolas telpas Rīgā, Parādes 5C, ar kopējo platību 8.00 kv.m.,
kafejnīcas izvietošanai Skolas 1.stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt centra audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.
2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.
2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.
2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.
2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.54 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības,vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. Uz 3 (trim) gadiem no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2018.gada 30.septembrim, līdz darba dienas beigām, Rīgā, Parādes 5C,LV-1016 317.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu – „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: _____ EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Tel. 29512818 ,Tatjana Balovņeva; Direktores vietniece saimnieciskajā jomā

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija.

Pielikumi:

KAFEJNĪCAS PAZIŅOJUMS PDF

KAFEJNĪCAS PAZIŅOJUMS Microsoft word