Metodiskā pēcpusdiena Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā

//Metodiskā pēcpusdiena Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā

Metodiskā pēcpusdiena Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā

2019-05-13T13:50:22+03:00

Metodiskā pēcpusdiena Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā
Aktualitātes un metodiskie paņēmieni kompetenču pieejā balstītā
mācību procesā

3.aprīlī Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas skolotāji dalījās pieredzē ar pilsētas skolu skolotājiem un direktoru vietniekiem. Metodiskā pēcpusdiena tika veltīta metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. Tika iepazīstināti ar mūsdienu prasībām mācību stundās. Šajā mācību gadā skolas prioritātes ir sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā un pedagogu digitālās lietpratības pilnveide.
Direktora vietniece V.Mukāne pastāstīja, kā skolā tiek organizēts metodiskais darbs, kā sadarbojas skolotāji, pie kādiem secinājumiem nonāca, vadot mācību stundas atbilstoši jaunai lietpratības pieejai.
Direktores vietniece Ļ.Bogdanova-Židkova iepazīstināja klātesošos ar bagātam skolas tradīcijām pētnieciskajā darbā un aktualizēja ZPD izstrādes svarīgo lomu caurviju prasmes attīstībā. Skolēns apgūst caurviju prasmes – pašizziņu un pašvadību, domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību, digitālo prasmi.
Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme. Taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās (kā valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un mākslas, matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes), lai spētu orientēties jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma.
Četrās darbnīcās bija iespēja iepazīties un praktiski izmēģināt metodiskus paņēmienus kompetenču pieejā balstītā mācību procesā.
Kā integrēt caurvju prasmes, attīstīt pilsonisko kompetenci mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās? Skolotājas I.Berga, I.Ogromnova un I.Gribuška prezentēja darbu, veltītu Latvijas simtgadei.
Skolotājas E.Atslēdziņa un I.Andruškiva dalījās sava pieredzē, kā var sadarboties matemātikas un fizikas, bioloģijas un ģeogrāfijas, ķīmijas un mājturības, sporta, matemātikas un informātikas skolotāji.
Skolas gaitās skolēni mācīsies 4 – 5 valodas. Kā palīdzēt neapjukt valodu pasaulē? Valodu jomas skolotājas I.Kūkusiliņa, J.Žandarova un G.Afenko parādīja savas izstrādnes, gatavojoties pārejai uz mācībām valsts valodā, un iepazīstināja ar integrēta satura un valodas mācīšanas paņēmieniem. Skolotājas izstrādāja integrētās stundas, kur skolēniem bija iespēja salīdzināt dažādas valodas, analizēt valodu sistēmas kopumā.
Jaunā pieeja paredz 1.-3. klasēs izmantot integrētas stundas. Skolotājas Z.Zhurauliova un J.Šaņko piedāvāja skolotājiem dažādas aktivitātes, lai iesaistītu skolēnus aktīvā mācīšanās procesā integrētas stundas laikā.
Nobeigumā visi sniedza atgriezenisko saiti par seminārā iegūto, izmantojot digitālo platformu. Kopējā balsojumā 98% skolotāju novērtēja semināru, kā lietderīgu.
Ir daudz apgūts, bet priekšā ir citi lieli izaicinājumi. Ceram iegūt jaunas idejas arī nākotnē.