Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrāde

//Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrāde

Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrāde

2020-09-21T19:37:43+03:00

Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas Daugavgrīvas vidusskola), Parādes 5,

67 432 168, rdvs@riga.lv ir pārzinis Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādei.

 

Informējam, ka Rīgas Daugavgrīvas vidusskolaapstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama:

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 

Kādas datu kategorijas apstrādā skola par skolēnu?

Skola apstrādā šādas datu kategorijas par skolēnu:

 • Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs).
 • Bērnu raksturojošu informāciju, piem., tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.
 • Informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu bērna drošību un aizsardzību skolā, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.
 • Informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību.
 • Informāciju par bērna veselības stāvokli.
 • Informāciju par skolas apmeklējumiem, piem., apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes skaits.
 • Informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas.
 • Informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai olimpiādēs un olimpiāžu rezultāti.
 • Informācija par uzvedību izglītības iestādē.
 • Informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piem., audio vai video ieraksti.

 

Par Jums kā bērna likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas: Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

 

Kādiem mērķiem skola apstrādā Skolēna personas datus?

Skolēna personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem mērķiem:

 • Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt skolēnu mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības.
 • Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (E-klase), kā arī nodrošināt Izglītības iestādes saziņu ar skolēna likumisko pārstāvi un skolēnu.
 • Apliecināt Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamā statusu bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas, nodrošināt maksāšanas līdzekļa, ar kuru veic norēķinus par ēdināšanu izglītības iestādē nodrošināšanu, kā arī skolēnu brīvpusdienu uzskaiti no pirmās līdz devītajai klasei (Skolēna e-karte).
 • Uzraudzīt bērna veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt bērna intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā.
 • Mācību grāmatu nodrošināšana skolas bibliotēkās.

 

2

 

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, Ministru kabineta

2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, , Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija lēmums Nr. 1351 Par personalizēto viedkarti „Skolēna e karte”, Rīgas domes 2016.gada 20.decembra lēmums Nr. 4640 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 709

“Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Informācija par Skolēna e-karte ir pieejama:https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/etalonuveidi/skolenaekarte/.

 

Skolēna personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un  f)apakšpunktiem apstrādā, šādiem mērķiem:

 • Nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.
 • Skolēna dalība mācību priekšmetos, ko finansē Eiropas Savienība.
 • Izvērtēt skolēnu izglītības vajadzības.
 • Lai veidotu un atspoguļotu skolas dzīvi un vēsturi;
 • Izglītības procesa pārvaldības plānošanai un prognozēšanai, pētniecībai un statistiskajai analīzei, tostarp tai, kas ir noteikta tiesību aktos.
 • Izmantot skolēnu fotogrāfijas skolas publikācijās, skolas tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstveida piekrišanu).
 • Lai nodrošinātu skolēna drošību un īpašuma aizsardzību (t.sk. videonovērošana).

 

Informējam, ka attiecībā uz skolēna fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic izglītības iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana to veikt.

Skolēniem, vecākiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai lietošanai fotogrāfē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Informējam, ka augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt skolēnu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu bērna intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti, izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot vērā mūsdienu digitālo attīstību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības nolūkiem, izglītības iestāde Jūs informēs atsevišķi.

 

Papildus informējam, ka Skolēna personas dati tiks izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par skolas dzīvi, ka arī Skolēna personas dati var tikt izmantoti dažādi pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati. 3

 

 

Kādām trešajām personām skola nodos skolēna personas datus?

Informējam, ka Skolēna personas datus skola nepieciešamības gadījumā nodos šādām trešajām pusēm:

 • Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības
 • Citas izglītības iestādes, ja skolēns izvēlas mācīties citā izglītības iestādē.
 • Medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja skolēnam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras departamentam.
 • Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.
 • Bērnu tiesības aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti.
 • Personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.
 • Apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

 

Cik ilgi skola glabās skolēna datus?

Informējam, ka izglītības iestāde glabās Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja  normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad skola glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā vecāks izteiksiet piekrišanu, skola apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

 

 

Kādas Jums kā likumiskajam pārstāvim ir tiesības?

Jums kā likumiskajam pārstāvim ir šādas tiesības:

 • Ja par Jūsu bērnu vai Jums skola apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt skolai precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus;
 • piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt skolai informāciju, kādus personas datus skola apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums. Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
 • lūgt sava bērna vai Jūsu personas datu dzēšanu. Informējam, ka skola nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;
 • nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt skolai nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski. Informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā;
 • lūgt ierobežot Jūsu bērna vai Jūsu personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka skola apstrādā neprecīzus personas datus. Tad skola ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;
 • vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka skola pretlikumīgi apstrādā Jūsu bērna vai Jūsu personas datus.

 

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs veic  personas datu aizsardzības speciālista funkcijas pašvaldībā, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, e-pasts (dac@riga.lv), kurā Jūs variet vērsties ja Jums ir sūdzības par izglītības iestāžu veikto personas datu apstrādi un aizsardzību.