Informācija vecākiem

//Informācija vecākiem

Informācija vecākiem

2020-03-20T19:33:25+02:00

Cien. vecāki!

Jūs esat tie, kas  kopa ar mums piedalās attālinātā mācību procesa organizēšanā, kas seko līdzi sava bērna attālinātajām mācībām, kas  seko līdzi, lai skolēns zinātu, kāds ir nedēļas aktivitāšu grafiks, iesniedzamie darbi un saziņas iespējas ar skolotājiem.

Plānojiet iespējas skolēnam komunicēt ar skolotāju, saviem vienaudžiem, piemēram, veicot vingrinājumus ar savstarpējas sacensības elementiem, pāros vai mazās grupās strādājot pie uzdevumu risinājumiem, savstarpēji izvērtējot cits cita darbu un sniedzot atgriezenisko saiti, vizuāli prezentējot Jūsu bērna  darba rezultātus citiem bērniem.

Reizēm vienā ģimenē ir vairāki skolēni, kam mācību laika grafiki var sakrist. Šādā gadījumā vienas ģimenes skolēniem pašiem vai ar pieaugušo palīdzību jāvienojas par ierīču izmantošanas optimālu laika grafiku. Tieši tāpēc būtu svarīgi ieviest regularitāti vienlaikus ar lielāku elastību, kur darba uzdevums ar skaidru sasniedzamo rezultātu tiek komunicēts ilgākām laikam, ļaujot skolēniem, īpaši vidusskolas posmā, plānot savu mācību darbu. Tieši tāpēc ir svarīgi saprast, ka attālinātas mācības netiek organizētas kā ilgstošs laiks pie ekrāna. Ierīce nepieciešama, lai skolēni uzzinātu darāmo un sazinātos ar citiem.

Cien. vecāki, rūpējieties arī par skolotāju psiholoģisko labklājību, nepārslogojiet ar tālruņa zvaniem, Jūsu pamata platforma saziņai ar visiem skolas darbiniekiem ir E-klase. Labākie saziņas  laiki (konsultācijām) ar mācību priekšmetu skolotājiem piedāvājam atbilstoši stundu sarakstam. Grafiks atrodas E-žurnāla 1.lapaspusē. Mācību priekšmetu skolotājs strādā no plkst.09.00 un līdz pēdējai mācību stundai esošajā grafikā konkrētajā dienā. Šajā laikā Jūsu bērns vai Jūs varat saņemt konsultāciju. Klašu audzinātāji var piedāvāt Jums savu laiku saziņai. Jūs varat arī rakstīt skolas vadībai gadījumā, ja nesaņemiet atbildi no klašu audzinātājiem: 1. – 6.klašu skolēnu vecāki direktores vietniecei Violetai Mukānei, 7. – 12.klašu skolēnu vecāki Ļubovai Bogdanovai-Židkovai.

Piedāvājiet skolotājiem  un skolas vadībai ieteikumus, kā labāk organizēt mūsu kopējo  darbu, kā izvairīties no pārslodzes un veltīt pietiekamu laiku Jūsu, Jūsu bērna un skolas darbinieku atpūtai.

 

Ar cieņu,

skolas administrācija