Sporta komplekss2019-03-14T13:29:26+03:00

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90002201514
Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168,fakss 67430210,e-pasts rdvs@riga.lv

Publiskās slidotavas un slēpošanas trases izmantošanas drošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar 2009.gada 24.novembra MK noteikumiem Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
7. punktu 7.7 apakšpunktu, skolas Nolikumu

 1. Visiem apmeklētājiem nepieciešams cienīt citus slidotavas apmeklētājus un netraucēt tiem, lai neradītu draudus paša un citu drošībai.
 2. Stingri ievērot slidotavas grafiku.
 3. Uz ledus drīkst atrasties tikai ar slidām.
 4. Slidot ieteicams ar cimdiem un lietot aizsargķiveres.
 5. Ar slidām pārvietoties tikai pa ledu un gumijas paklāju pie slidotavas, lai nebojātu slidas. Visiem slidotājiem jāievēro slidošanas virziens – pretī pulksteņrādītāja virzienam.
 6. Slidojot jāizvēlas atbilstošs ātrums, lai netraucētu un netraumētu citus apmeklētājus.
 7. Aizliegts:
  7.1. sēdēt uz apmalēm;
  7.2. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt slidotavas aprīkojumu, inventāru;
  7.3. staigāt ar slidām ārpus slidotavas;
  7.4. atrasties slidotavā bez slidām;
  7.5. staigāt slidās no inventāru īres līdz slidotavai;
  7.6. mest sniegu slidotavā;
  7.7. mest sniegu pie bortiem un tam neparedzētā vietā ārpus un iekš slidotavas;
  7.8. teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholu vai kāda cita rakstura apreibinošas vielas;
  7.9. ievest dzīvniekus;
  7.10. lietot necenzētus vārdus;
 8. Visi priekšmeti, kas var apdraudēt slidotāju drošību, jāatstāj ārpus slidotavas teritorijas.
 9. Spēlēt hokeju var tikai tad, kad ledus biezums sasniedz noteiktu atzīmi uz apmalēm un ir tam atbilstoši laikapstākļi (nav atkusnis), ievērojot slidotavas izmantošanas grafiku.
 10. Slidotava tiek gatavota nakts laikā;
  10.1. Ledus tīrīšana un noteikumi izpilde organizē stadiona dežurants;
  10.2. Ledus kopšanu organizē stadiona dežurants;
  10.3. Ieeja slidotavā ir tam paredzētā vietā un pa nozīmēto ceļu, ko kontrolē stadiona dežurants.
 11. Slidotavas grafiks var mainīties sakarā ar laikapstākļiem.

MĒS BŪSIM PATEICĪGI, JA JŪS IEVĒROSIET AUGSTĀK MINĒTOS NOTEIKUMUS, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ SLIDOTAVAS DARBINIEKI IR TIESĪGI
PALŪGT JŪS ATSTĀT SLIDOTAVAS TERITORIJU.
Par Slidotavas kārtības noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības.

Pateicamies par sadarbību.
Ar cieņu,
Stadiona administrācija!