Metodiskās komisijas2018-04-10T11:37:58+03:00

SKOLAS METODISKĀ TĒMA:

Pozitīvas vides veidošana skolēnu un skolotāju komandu sadarbībā.

Darba virzieni:

 1. Veicināt pozitīvu uzvedību: noteikumu formulēšana, kritēriju izstrāde, datu apstrāde konkursu un citu pasākumu organizēšana.
 2. Attīstīt skolēnos emocionālo inteliģenci: pozitīvo saskarsmes modeļu izstrāde, izmantojot atbalsta personāla palīdzību, skolēniem un skolotājiem treningu organizēšanā.
 3. Veicināt lasītprasmi visos mācību priekšmetos: iesaistīt visus skolēnus intensīvas lasīšanas prasmes apguvē, vienaudžu lasītprasmes vērtēšana un izaugsmes dinamikas fiksēšana.
 4. Sniegt karjeras atbalstu skolēniem: izstrādāt karjeras atbalsta programmu mācību semināriem, klases stundu, ekskursiju un projektu organizēšana, ZPD izstrāde.

 

Skolotāju darba grupu virzieni:

 

 • atbalsts pozitīvai uzvedībai;
 • sociāli emocionālā audzināšana,
 • lasītprasmes pilnveide 2.-6 klasēs,
 • karjeras izglītība.

 

2017./2018. m.g. skolā noteikti sekojoši mācību priekšmetu, klašu audzinātāju MK un mācību jomu vadītāji:

 • Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja T.Danova;
 • Krievu valodas un literatūras MK vadītāja, karjeras konsultante M.Jašina;
 • Svešvalodu MK vadītāja T.Seļivjorstova;
 • Valodu jomas vadītāja J.Žandarova;
 • Dabaszinātņu MK vadītāja N.Jadikina;
 • Matemātikas un   informātikas    MK vadītāja, matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju jomas vadītāja I.Andruškiva;
 • Vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību MK vadītāja, sociālās un pilsoniskās jomas vadītāja, skolēnu parlamenta koordinatore L.Podroikina;
 • Sporta MK vadītāja, veselības un fiziskās aktivitātes jomas vadītāja G.Jeromkina;
 • Sākumskolas MK vadītāja Z.Zhurauliova;
 • Mājturības, mūzikas un vizuālās mākslas MK vadītāja, kultūras un mākslas jomas vadītāja I.Beļacka;
 • Klases audzinātāju MK vadītāja J.Žukova.

Skolotāju sasniegumi