“Pumpurs”2018-02-27T11:45:22+02:00

Noslēdzies pirmais projekta īstenošanas semestris

pumpurs_midi

Ir noslēdzies pirmais semestris, kurā 5.-12.klašu skolēni projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

2017./2018. mācību gada 1. semestrī kādu no atbalsta pasākumiem – papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla palīdzību saņēma 38 skolēni. Šobrīd projektā ir iesaistījušās 26 skolas darbinieki. Skolēni, viņu vecāki un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem jau ir novērotas pozitīvas izmaiņas, samazinājās zemu vērtējumu skaits. Ar cerībām gaidām 2. semestra rezultātus.

2.semestrī projektā ietverto skolēnu skaits palielinājās. 46 skolēni saņems atbalstu līdz mācību gada beigām.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un pretimnākšanu mūsu kopīgajā darbā – atbalstošas skolas vides veidošanā, lai ikkatrs bērns un jaunietis varētu iegūt izglītību!

Skolas projekta koordinatore: Violeta Mukāne

Projekts

pumpurs_midi

Ar ESF atbalstu veiks pasākumus, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Mūsu skola piedalīsies projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta mērķi ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Projektā ir paredzēts sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei.

Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.

Nepieciešama individuāla pieeja katra izglītojamā problēmu risināšanā, kā arī savlaicīgi preventīvie un intervences pasākumi. Katram izglītojamajam jāizstrādā individuālie atbalsta pasākumigan izglītības iestādes līmenī. Svarīga arī vecāku darbība problēmas novēršanā –ģimenes resursi.

Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

atbalsta personāla individuālas konsultācijas;

individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;

papildus atbalsts stundu laikā.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

Skolas projekta koordinātore: Violeta Mukāne

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi